Properties
PredicateObject
schema:geo
schema:sameAs
 • "https://de.wikipedia.org/wiki/Okano_(Gabun)"^^xsd:anyURI
 • "https://en.wikipedia.org/wiki/Okano_(department)"^^xsd:anyURI
 • "https://es.wikipedia.org/wiki/Okano"^^xsd:anyURI
 • "https://fr.wikipedia.org/wiki/Okano"^^xsd:anyURI
 • "https://it.wikipedia.org/wiki/Okano"^^xsd:anyURI
 • "https://pt.wikipedia.org/wiki/Okano"^^xsd:anyURI
 • "https://ro.wikipedia.org/wiki/Departamentul_Okano"^^xsd:anyURI
rdf:type
rdfs:comment
 • "department of Gabon"@en
 • "département du Gabon"@fr
 • "Departement von Gabun"@de
rdfs:label
 • "Okano (Gabun)"@de
 • "Okano Department"@en
 • "Okano Department"@nl
 • "Departamentul Okano"@ro
 • "Okano"@es
 • "Okano"@fr
 • "Okano"@it
 • "オカノ県"@ja
 • "Okano"@pt
 • "Окано"@ru
 • "Okano"@vi
owl:sameAs
Incoming properties
PredicateSubject
schema:containedInPlace