Graph visualization

yago:Gian_FulgoniPage 1  "Gian M. Fulgoni"@cyrdfs:label "Gian M. Fulgoni"@enrdfs:label "Gian Fulgoni"@esrdfs:label "Gian Fulgoni"@frrdfs:label "Gian Fulgoni"@itrdfs:label "Gian Fulgoni"@nlrdfs:label "Gian Fulgoni"@sqrdfs:label