Graph visualization

schema:Thingyago:Hypocorismyago:Abby "Abby"@ady-cyrl  (+ 179) schema:alternateNameschema:alternat… "virina persona nomo"@eo  (+ 77) rdfs:comment "Abby"@aeb-latn  (+ 243) rdfs:labelhttps://en.wikipedia.org/wiki/Abbyhttps://en.wikipedi… schema:sameAswd:Q20898917  (+ 1) owl:sameAs