Graph visualization

"ليو"@arPage 1  yago:Bernard_Lyotschema:alternateNameschema:alternat… yago:Lu_(state)rdfs:labelyago:Leo_(Tserpitsky)yago:Leo_(Tserpitsk… rdfs:labelyago:Leo_(singer)rdfs:labelyago:Liordfs:labelyago:Leo_(given_name)yago:Leo_(given_nam… rdfs:labelyago:Lew_(given_name)yago:Lew_(given_nam… rdfs:labelyago:Leo_(surname)rdfs:labelyago:Liurdfs:labelyago:Liǔrdfs:labelyago:Luo_peopleschema:alternateNameschema:alternat… yago:_Q11688777rdfs:label